ប៊ូទិក

: : :
 
អាយុ 18+  0-3
បន្ទប់សល់ចុងក្រោយ
បន្ទប់សល់ចុងក្រោយ
សណ្ឋាគារ Mekong Bird

សណ្ឋាគារ Mekong Bird

ស្ទឹងត្រែង

ពី$120.00 មួយយប់

តម្លៃពិសេស
តម្លៃពិសេស
សណ្ឋាគារ Sokha Roth

ពី$120.00 មួយយប់

បន្ទប់កក់បន្ទាន់
បន្ទប់កក់បន្ទាន់
សណ្ឋាគារ Diamond Palace

ពី$85.98 មួយយប់

សណ្ឋាគារ New Diamond Palace

ពី$22.00 មួយយប់

តម្រៀបតាម:
ប៊ូទិក Nagara Angkor
Book ប៊ូទិក Nagara Angkor

ប៊ូទិក Nagara Angkor ប្រែមកពីពាក្យសំស្ក្រឹតគឺមានន័យថា "ទីក្រុងបរិសុទ្ធ"... 

cutton icon តម្លៃចាប់ពី $29.00
ប៊ូទិក Angkor Panoramic
Book ប៊ូទិក Angkor Panoramic

ប៊ូទិក Angkor Panoramic ជាប៊ូទិកមួយដែលទាក់ទាញមែនទែនដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅកណ្តាលក្រុងសៀមរាប 6... 

cutton icon តម្លៃចាប់ពី $50.00

ការផ្តល់ជូនពិសេស

ចាប់ផ្តើមការស្វែងរករបស់អ្នកជាមួយគេហទំព័ររបស់ពួកយើងជាមួយនឹងតម្លៃដ៏ល្អបំផុត

ជួបគ្នាតាមបណ្តាញសង្គម


បង់ប្រាក់តាមរយៈ
PayPal Visa MasterCard Amex
ព័ត៌មានសេវាកម្ម

ការតាមដានប្រតិបត្តិការណ៍ថ្មីៗ

ជំនួយការអតិថិជន
+855 15 833 866

support@sabayhotel.com

Copyright © 2017 All rights reserved